وحشت سه

بی تابم . می لرزم. می خندی؟ هان ؟ هان؟ روانی ؟ خائن ؟ با کی داری حال می کنی؟ تیزی چاقو.. خون می پاشه رو دیوارها.. و من