وحشت یک

وحشت دارم.خیس عرقم. هوا کم اوردم . دارم خفه می شم. خس خس...چشمامو خون گرفته. با غیض راه می رم. بی تابم بی تاب و تو...