وحشت چهار

من ، من حالا باید عزاداری کنم . تو مردی آخه عشقم . عشق من ... عشق همه لحظه های بی مانندم ...خودم رو می ندازم رو جسم مردش .