بنوش به سلامتی‌ نوش... بنوش بسلامتی هر کی‌ طرفدار ...بنوش به سلامتی طنز لطيفه و سرگرمی...

بنوش به سلامتی‌ جدیّت تصمیم کبرا... بنوش به سلامتی‌ آن مرد که در باران آمد... بنوش بسلامتی دارا و سارا... بنوش به سلامتی‌ سر مشق‌های آب با با ...بنوش به سلامتی رسم نوشتن با قلم... بنوش به سلامتی‌ گل کردن‌های لبخند همکلاسی... بنوش به سلامتی‌ راه فرار از عشقهای زنگ اول ...بنوش به سلامتی‌ آن لحظه‌های بی‌ کلک... بنوش به سلامتی‌ شعر خدای مهربان... بنوش به سلامتی‌ دهقان فداکار... بنوش به سلامتی‌ انگشت پطروس... بنوش به سلامتی‌ سیم خاردار که پشت و رو نداره... به نوش به سلامتی‌ سر خط‌های ... ما ...بنوش به سلامتی‌ تک تک عزیزان ... بنوش به سلامتی‌ لحظه‌های در آغوش ...بنوش به سلامتی‌ سلامتی‌‌های غیر متعارف و متعارف