تو دریایی..

تودریایی و من ماهی تنها. چه دوره دوره این ساحل ز دریا.دلم دریایی از شوق رسیدن. شنا در آسمان آبی پریدن ...