تا دیدم فکر کردم
کفش هات را که به شاخه ی درخت آویخته ای
نشانه ای برای من جا گذاشتی
که یعنی از این طرف
نفهمیدم
می خواستی جای پاهایت تمام شوند …
حالا من هر روز
فقط می آیم اینجا 
تا گره ی یک جفت کتونی خالی را محکم کنم ..