نه این شب هم می گذرد و من بیدار می‌مانم. اگر هم بیدار نمانم، خیال‌اش را زندگی می‌کنم.
در حوالی همین روزها:
و این حقیقت ساده را به تمام زندگی‌ام تعمیم می‌دهم.