مثل یک نقطه
زیر این درخت روزهاست منتظرم
که شاید
از شاخه اتفاقی بیفتد
نمی دانم
خدا همه ی سیب ها را برای خودش برداشته
و قانون من
هیچ وقت کشف نخواهد شد