قبرستان مرده ها
قبرستان مرده های ژست گرفته غم زده
قبرستان مرده های زیبا
قبرستانت را
من
هر روز
هر روز
هر روز
نگاه می کنم
عکاس!