روزها پر و خالی می شوند/مثل فنجان های چای / در کافه های بعد از ظهر / اما هیچ اتفاقی نمی افتد/ این که مثلا تو ناگهان در آن سوی میز نشسته باشی