کدام آدمی میگفت زندگی انسان ها زاده ی باورهاشان است؟من اما باورهام به تخ.م زندگیم هم نیستند..