فکرش را بکن... یک شب سرد بارانی پاییزی... یک کیوسک زرد تلفن، سر یک چهار راه خلوت، زیر نور قرمز چشمک زن چراغ راهنمایی... صدای مست تو آنور خط...و قلب من که حالا تندتر از همیشه میزند... منتظر برای شنیدن زمزمه دوستت دارم های یواشکی تو...