هرشب تو رویای خودم آغوشت رو تن می‌کنم / آینده این خونه روبا شمع روشن می کنم/ اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست