حالا همش خیره می شوم به پنجره ای که پرده هایش در دست باد اسیرند.حالا هر روز تکرار می کنم که گور بابای فردا و فرداها..