درستش اين بود
كه بهم گره می‌خوردیم
همه می‌دانند
که بخت من
جز میان سینه ها و پاهای  تو
باز نمی‌شود...