ها ها ها
اولین ایمیل بعد از گذشت فقط چند ساعت از اعلام دشت شد !
جوابشو همین جا میدم  : به شما چه مربوط که من پسر هستم یا دختر ؟
اصن من پسرم  یا دختر چه  فرقی به حال کسی می کنه ؟
من هر چی به ذهنم اومده گفتم روی جنسیتم هیچ پافشاری نکردم  عزیز من مشکل شما جنسیت من نیست ، برو رو خودت کار کن