دوستمون رفته زن گرفته، بعد برگشته می‌گه همون صابون گلنار بهتره. مملکته داریم؟