بارون مياد
بادم اين وسط نفس نفسي ميزنه
و
زوزه اي ميكنه
و
لباس زيرقرمز خانم همسايه رو به عرق گير آقاي همسايه ميمالونه
و
با اين فكراي بد رهگذررو حالي به حالي ميكنه
..... كركره رو ميدم پايين ميرم خودمو بخيسونم تو بارون
بلكن باد يه دست نوازشي هم بر سرما بكشد