و من روزي تن خود را از گناه وجود داشتن خواهم زدود.