مامانم دقیقا اون شبایی که من کار زشت میکنم بهم زنگ میزنه
 .. فک کنم یه چیزی روش نصب کرده خدا.هان؟