وای خدا این جوشامو دس کاری کردم بعد این محلوله رو میکشم روش مثل چی میسوزه سگ مصب :اس