آقازاده چیکاره ان ؟ کارآفرین ، ملتو میذاره سر ِ کار