ای خدای غرغر / مرتیکه ی پُرخور --- با یک هله هوله / شیکمت بکن پرُ