فاطمه رو میگن فاطی ، کوثر رو چی باید صدا بزنن ؟ وا بده که :دی