ای الهه ناز / زنیکه لنگ دراز --- چه گُهی می خوردی / شام نداریم که باز