بی همگان به سر شود... می‌ترسم از روزی که بی تو هم....