اعتراف می کنم فامیل ضایعی هم داریم که در تحریف و تکثیر خبر مصداق بارز خبرگزاری فارس هستن! بهم گفتن یکی از بستگانمون فوت کرده زنگ زدم تسلیت بگم طرف خودش گوشی رو برداشت ! فامیله ما داریم ؟