زخم‌های کهنه خیلی وقت است که خوب شده‌اند. ولی «خوب» با «مثل روز اول» فرق دارد ها