اينجا كسي نيست كه مرا درك كند
داشتن كسي،كه چنين دركي را داشته باشد
يعني
در هرسويي جاي پايي داشتن
يعني
خدا را داشتن