عاشق اون لحظه ام که پشت پنجره بشینم هواست بمن نباشه دزدکی تو رو ببینم