بیاین خیلی زور نزنیم باکلاس و قٌد باشیم.داریم میرینیم به دنیا با این اخلاق عن مون