مردی ادعا کرد که من قدرت ازاله بکارت زوجه خود را ندارم.(نمی توانم پرده بکارت او را پاره کنم).امیر المومنین در قضاوت خود فرمود که ان مرد بر زمین بول کند و به قنبر امر کرد که نگاه کند اگر بول او زمین را سوراخ کرد،قادر به ازاله بکارت  و شکستن مهر دوشیزگان است.و اگر بول او زمین را سوراخ نکرد،پس او چنان است که گمان می کند.