میگما تو روح موهایی که زیر پوستی در میان :اس اصن تا درشون بیاری مجروح جنگی محسوب میشی دیگه