خدا مرگم بده ! باید حتما برم دکتر از نشانه های حامله گی الان سه تاشو دارم ! هم هی دلم چیز میز میخواد هم تهوع دارم هم شکمم اومده جلو ! یعنی چی اونوقت ؟