وای داره بازم بارون میاد تو این دهات کوفتی !
آسمون بغضشو خالی میکنه 
 آدمو حالی به حالی میکنه