کجا بروم که برای خنده های بی دغدغه ام المثنی صادر کنند ؟