یه تجربه شش ماهه دارم که ثابت می کنه
صداقت یعنی پوشاندن دروغ در لفافه ای باورپذیر