یک:
کافه رمنس یعنی کشف شکوفه .حاصل عاشقی هایش.رازی که یک روز کاری سخت به من گفت : من دنبال عشقم بودم و پیداش کردم ...