دو:
کافه رمنسم. برای تنهایی. اما رویا جلوم نشسته. استرس داره. یک بند حرف می زنه .
سرم میارم بالا ازش می پرسم: قرصاتو خوردی