سه:
 یهو بی تاب می شم.یکی کی خونه:
سال هاست که از راه دور اشک های تو رو پاک کردم .
 تو خیلی دوری از من ، خیلی دور