فقط برای تو

ممنون که روزهای منو بهتر از روزهایی که نداشتمت می‌کنی.
دوستت دارم به اندازه دلم و یه ذره بیشتر، چون کار از محکم کاری عیب نمی‌کنه.
پ.ن: فعال شدم نه؟دی: