آب نطلبیده شاید مراد بشه شایدم گل مراد (یا هر اسمی که تو دوست داری)
،ولی کمک نخواسته دخالته
پ.ن: به خودت نگیر
آب تو آب حیاته
بهشته
شفاء