آل زندگی

هرچه را که زندگیم میدزدد عشق تو پس می آورد
نتیجه اخلاقی: من باتو خیلی خوشبختم