روزهای خوشبوی دیدنت،

تمام شدند ...

سلام

روزهای تنهایی ...