دکمه‌ی شلوار جینت شل شده
کمی باید لطیف‌تر بود پس !