من شریک تمام چیزهای توام ! حتی شریک یک سانت و نیم رژ لبی که ، گاه و بی‌گاه مصرف می‌کردی...