به اندازه معتادی که دست و پاهایش را به تخت آهنی بسته اند ،
حالا که دارم خودم را از تو پاک می کنم ، درد می کشم .