یه چند روزی شاید برم سفر .... فردا معلوم میشه
..... میخوام فراموشت کنم