اين روزها از هر کسی خوشم آمده، پسرها و بيشتر دخترها، در ايران نيستند.
 روابطم روز به روز دارد کم و کم‌تر می‌شود و اصلا خوشایندم نیست.