راستی من کلا امروز حشری سرماخورده ام ! گفتم گفته باشم